Правилник за дейността на постоянно действащите комисии към УС

ПРАВИЛНИК

за работата на постоянните комисии към Управителния съвет на

Националното ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”

 

         Комисиите по основните направления на съюзната дейност се формират в съответствие с Решение на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Те са оперативни органи на Управителния съвет, чрез които се създава възможност за засилване на колективното начало в съюзната дейност, за подпомагане и активизиране работата на членовете на Управителния съвет и пренасянето й в сдруженията.

Функции на комисиите

         Комисиите, като организационни звена на Управителния съвет:

  • изучават и анализират актуални въпроси и тенденции в съюзната дейност;
  • разработват и предлагат на Управителния съвет решения по основните направления в съюзната дейност, на базата на анализи, оценки, методически и други материали;
  • осъществяват конкретна организаторска работа в сдруженията и оказват помощ  на техните ръководства за изпълнение на съюзните решения;
  • разработват и организират изпълнението на конкретни задачи в лова, риболова и кинологията, и свързаните с тях  спортни дейности;

 

Състав на комисиите

 

         Съставът на комисиите следва да бъде формиран така, че те да са в състояние комплексно да подпомагат Управителния съвет, по основните направления на съюзната дейност.

Съставът на комисиите се утвърждава от Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Срокът на пълномощията на комисиите е единен с този на мандата на Управителния съвет.

         В състава на комисиите се включват представители на сдруженията, специалисти, научни работници, интелектуалци и представители на бизнеса, щатни специалисти от системата на националната организация и други специалисти от ведомства, организации и от практиката, които имат необходимите познания и квалификация по съюзни проблеми.

         Комисиите се председателстват от член на Управителния съвет или друго лице, избрано от Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Председателят ръководи и насочва работата на комисията, съобразно цялостната дейност на Националната организация и съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

         Секретарите на комисиите могат да бъдат щатни служители на Управителния съвет, с необходимата подготовка и опит в съюзната дейност. Секретарят на комисията организира, координира  и подпомага дейността на членовете на комисията, съобразно задачите, които те изпълняват.

Организация на работата на комисиите

         Комисиите работят по текущи шестмесечни планове, разработени и съобразени с решенията на Общото събрание и Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

         Комисиите се събират по утвърден предварително план или  съобразно възникнала необходимост.

         Отчитат се веднъж годишно, а по отделни въпроси председателят или секретарят могат да докладват в Управителния съвет.

         В своята практическа дейност комисията използва форми и подходи като: дискусии, заседания, срещи, обсъждания, срещи в сдруженията и др.

         За осъществяване на своите функции комисиите използват информацията, с която разполага Управителния съвет.

         По преценка на председателите на комисиите някои от проучванията, разработките и други актуални въпроси могат да се внасят за обсъждане в ръководните органи на националното сдружение.

         Комисиите работят в тясна връзка с останалите отдели, звена и сектори на Управителния съвет на НЛРС и Контролния съвет.

         На председателите на комисиите се предоставят всички документи, които отразяват дейността на Управителния съвет.

          Щатният състав към Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ има за задача да подпомагат работата на комисиите, да съдействат за техните разработки и решения.

         При необходимост, за разработката на определени проблеми и изпълнението на конкретни задачи могат да се формират временни комисии, като периодът на тяхното действие се определя с решението на Управителния съвет за създаването им.