начало | контакти | карта на сайта | 12:20, 23 октомври 2018
ЗАПОЧВАТ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗЗ"КОМПЛЕКС КАЛИАКРА", ЗЗ"КАЛИАКРА", ЗЗ"БЕЛИТЕ СКАЛИ" И ЗЗ"БИЛО"
2 ноември 2017 | 10:18 НЛРС-СЛРБ

Oт 1 ноември 2017г.  започва обществено обсъждане на заповедите  за обявяването на защитена зона „Комплекс Калиакра“ и изменението и допълнението на заповедите с които са обявени защитените зони„Калиакра“, “Белите скали“ и „Било“.

Според разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола,  община Каварна, област Добрич и Балчик, община Балчик, област Добрич.

В съответствие с изискванията на ЗБР са публикувани за обществено обсъждане и проектите на заповедите за изменение и допълнение за защитените зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“ и BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици.

Пълният текст на всяка от проектозаповедите и съпътстващата ги информация са качени на сайта на МОСВ.

Същите са и на разположение в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (ул. „Ян Палах“, № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.

Източник: МОСВ