начало | контакти | карта на сайта | 09:34, 12 декември 2018
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ "ЛОВНО СТОПАНСТВО"
6 декември 2017 | 11:06 НЛРС-СЛРБ

На 5 декември 2017г. се проведе първото редовно заседание на Комисия „Ловно стопанство“ към УС на НЛРС – СЛРБ. На заседанието се прие отчета за изпълнението на Националната програма за разселване през 2017г., като и информацията за пролетното разселване на фермено произведени птици през 2018г. и за цените на птиците за разселване през лятото и есента на 2018г. и пролетта на 2019г. На заседанието се взе решение членовете на комисията да представят писмени становища по мандатната програма на УС на НЛРС – СЛРБ. Членовете на комисията се  запознаха с одобрената от Министерски съвет визия за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и с подробната информация за проекта на международен план за действие за защита на гургулицата (Streptopelia turtur)  за периода  2018 – 2028 г., за проекта на план за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода    2018 – 2027 г., за плановете за действие за опазване за малката белочела гъска (Anser erythropus), малката червеногушата гъска (Branta ruficollis) и глухаря (Tetrao urogalus) в България, както и с проект на заповеди за обявяване на защитена зона “Калиакра комплекс“ и изменение и допълнение на заповеди за защитени зони  „Калиакра“, “Било“ и “Белите скали“.

            Според отчета за изпълнението на Националната програма в системата на НЛРС – СЛРБ, през 2017г. са осигурени 148 х.бр. птици за разселване в природата, като най - много са ловните фазани – 81 х.бр, следвани от яребицата – 27 х.бр., патицата – 24 х.бр., колхидския фазан – 13 х.бр. и тракийския кеклик – 3 х.бр. За осигуряването на птиците са използвани 1 881 х.лв.

През пролетта на 2018г. в ловностопанските райони на  сдруженията, членове на НЛРС – СЛРБ, ще бъдат разселени 10 940 бр. фермено произведени птици.

Цените на птиците за разселване през лятото и есента на 2018г. и пролетта на 2019г. остават без промяна.

По отношение на международния план за действие за защита на гургулицата се взе решение да бъде подготвено становище, в което да бъде изразена позицията на НЛРС – СЛРБ за запазване на гургулицата като ловен обект в България.

По отношение на другите планове и проектите на заповеди за защитени зони, комисията единодушно подкрепи  позицията на Ръководството на УС на НЛРС – СЛРБ да участва във всяко обсъждане като защитава принципните въпроси, свързани с ловното стопанство и лова.

До момента Националната организация изрази активна позиция в обществените обсъждания  по казуса Калиакра, обществените обсъждания за малкия креслив орел и по отношение на проекто заповедите за  изменение и допълнение на заповеди за защитени зони  „Калиакра“, “Било“ и  “Белите скали“. Също така представител на организацията взе участие и в заседанието на Националния съвет за биологично разнообразие, където в дневния ред бе включено приемането на  плановете за действие за опазване за малката белочела гъска (Anser erythropus), малката червеногушата гъска (Branta ruficollis) и глухаря (Tetrao urogalus) в България.