Извънредно заседание на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ - 14.12.2017 г.

П Р О Т О К О Л   № 3

от извънредно заседание на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ,

проведено на 14 декември 2017 г. в гр. София

 

 

Дневен ред:

  1. Обсъждане на ситуацията относно спряната регистрация в съда, следствие на подадената жалба от „Ловно-стрелкови клуб „Плиска““ – гр. София.
  2. Разни.

На заседанието УС на НЛРС-СЛРБ взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По т.1 от Дневния ред:

1. Задължава предходния Председател Иван Петков да упълномощи настоящия Председател Васил Василев, като предостави представителни правомощия във външните отношения на Националното сдружение, с изрична предоставена възможност да осъществява всякакви правни и фактически действия съгласно Устава на сдружението, като включи към сегашното пълномощно изрични представителни правомощия във външните отношения относно финансово управление и представителство пред кредитни институции.

 

2. Да се поканят членовете на предходния УС да предоставят съгласие относно овластяване на предходния Председател на УС относно осъществено упълномощаване /сключена упълномощителна сделка/  на настоящия Председател на УС .

 

3.Да се включи в решението на УС за свикване на ОС изрична точка в дневния ред относно потвърждаване на сключена до момента упълномощителна сделка от предходния Председател по упълномощаване на настоящия Председател и потвърждаване на извършените до датата на ОС представителни действия във външни отношения с трети лица.

 

По т.2 от Дневния ред:

1.През м. януари 2018 г. да бъде организирано и проведено Национално съвещание с председателите на Ловно-рибарските сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ.

 

2.На съвещанието да бъдат поканени членовете на предишния Управителен съвет на НЛРС-СЛРБ, които не са председатели на сдружения.